Deta Pharma

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Πρό­κει­ται για μία συ­σκευή διά­γνω­σης. Είναι η «μι­κρή» συ­σκευή διά­γνω­σης της εται­ρί­ας πριν την Deta Pro­fes­sio­nal και απευ­θύ­νε­ται απο­κλει­στι­κά σε ια­τρούς. Είναι μία συ­σκευή η οποία επι­τρέ­πει στους για­τρούς να κά­νουν εξέ­τα­ση στον ασθε­νή , η οποία εξέ­τα­ση θα απο­κα­λύ­ψει το πρό­βλη­μα ή τα προ­βλή­μα­τα τα οποία επη­ρε­ά­ζουν τον ορ­γα­νι­σμό του ασθε­νή.

Σε αντί­θε­ση με τις θε­ρα­πευ­τι­κές συ­σκευ­ές η χρή­ση της Deta Phar­ma δεν εί­ναι απλή. Η χρή­ση της προ­ϋ­πο­θέ­τει 5ή­με­ρη εκ­παί­δευ­ση την οποία ανα­λαμ­βά­νει στην χώρα μας ανά τα­κτά χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα η ίδια η Deta Elis , με διά­φο­ρα εκ­παι­δευ­τι­κά σε­μι­νά­ρια τα οποία διορ­γα­νώ­νει για όλους τους εν­δια­φε­ρό­με­νους. Δικαί­ω­μα συμ­με­το­χής έχουν για­τροί ή οποιοσ­δή­πο­τε ασχο­λεί­ται με τον κλά­δο της Ιατρι­κής.

Η εται­ρία Deta Elis δεν θα μπο­ρού­σε να εμπι­στευ­θεί ένα τόσο σο­βα­ρό κομ­μά­τι όπως η διά­γνω­ση σε άτο­μα χω­ρίς το αντί­στοι­χο γνω­στι­κό υπό­βα­θρο. Το θέμα υγεία εί­ναι το πλέ­ον σο­βα­ρό , κα­νείς δεν μπο­ρεί να παί­ζει με κάτι τέ­τοιο. Η υπό­θε­ση εί­ναι εξαι­ρε­τι­κά σο­βα­ρή και σαν τέ­τοια την αντι­με­τω­πί­ζου­με όλοι μας.

Απο­τε­λεί την πιο ολο­κλη­ρω­μέ­νη σει­ρά για την διά­γνω­ση ης ασθέ­νειας, εντο­πί­ζο­ντας το στά­διο και την αι­τία της.
Οι δια­γνω­στι­κές συ­σκευ­ές Deta-Phar­ma βα­σί­ζο­νται στη μέ­θο­δο του R. Voll και το Ve­ge­ta­ti­ve Re­so­nan­ce Test (VRT), το οποίο εί­ναι ακρι­βές και απο­τε­λε­σμα­τι­κό κατα 98%. Έχει ευρύ φά­σμα δυ­να­το­τή­των και για το λόγο αυτό ανα­γνω­ρί­στη­κε από το Υπουρ­γείο Υγεί­ας της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας, Αμε­ρι­κής, Ισρα­ήλ και άλ­λων χω­ρών ως επί­ση­μη μέ­θο­δος διά­γνω­σης.

Το VRT αξιο­λο­γεί την κα­τά­στα­ση της υγεί­ας του ατό­μου προ­βαί­νο­ντας σε έλεγ­χο τριών επι­πέ­δων:

της φυ­σιο­λο­γι­κής δο­μής του σώ­μα­τος,
της βιο­χη­μι­κής και της
ψυ­χο­συ­ναι­σθη­μα­τι­κής λει­τουρ­γί­ας του.
Ένα ση­μα­ντι­κό πλε­ο­νέ­κτη­μα αυ­τής της με­θό­δου εί­ναι ότι προ­βλέ­πει θε­ω­ρη­τι­κά την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της θε­ρα­πευ­τι­κής αγω­γής και ως εκ τού­του κα­θί­στα­ται εφι­κτή η άμε­ση και έγκαι­ρη ανα­προ­σαρ­μο­γή της εφαρ­μο­ζό­με­νης θε­ρα­πεί­ας, εξοι­κο­νο­μώ­ντας στον ασθε­νή, χρό­νο, χρή­μα και κυ­ρί­ως ψυ­χι­κά απο­θέ­μα­τα.

Μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί απο επαγ­γελ­μα­τί­ες σε ια­τρεία:

Ομοιο­πα­θη­τι­κής
Ρεφλε­ξο­λο­γί­ας
Φυσιο­θε­ρα­πεί­ας
Δια­γνω­στι­κά Κέντρα
Ολι­στι­κής ια­τρι­κής
Κλι­νι­κές απο­κα­τά­στα­σης
Και ια­τρούς πα­ρα­δο­σια­κής ια­τρι­κής, καρ­διο­λό­γους, δερ­μα­το­λό­γους, ογκο­λό­γους, ου­ρο­λό­γους και άλ­λων πολ­λών ει­δι­κο­τή­των
Η συ­σκευή Deta Phar­ma μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί και να βοη­θή­σει στο έργο του, τον οποιον­δή­πο­τε επαγ­γελ­μα­τία της υγεί­ας (Ιατρό, Φυσι­κο­θε­ρα­πευ­τή, Εναλ­λα­κτι­κό θε­ρα­πευ­τή κ.α.) ανε­ξαρ­τή­του ει­δι­κό­τη­τας

Η συ­σκευή Deta Phar­ma εί­ναι μία δια­γνω­στι­κή συ­σκευή Ρωσι­κής τε­χνο­λο­γί­ας
Επι­γραμ­μα­τι­κά ο χει­ρι­στής αυ­τής της συ­σκευ­ής μπο­ρεί …
Να ελέγ­ξει με επι­τυ­χία 98%, οποιεσ­δή­πο­τε μι­κρο­βια­κές επι­βα­ρύν­σεις βρί­σκο­νται σε οποιο­δή­πο­τε όρ­γα­νο ή ση­μείο του ορ­γα­νι­σμού του ασθε­νή, χω­ρίς την χρή­ση ακτι­νο­γρα­φί­ας, υπε­ρη­χο­γρα­φή­μα­τος ή σύρ­ρι­γας και χω­ρίς καμ­μία επι­βά­ρυν­ση στην υγεία του ασθε­νή. Το μόνο που χρειά­ζε­ται να κά­νει ο εξε­τα­ζό­με­νος κα­θ’ό­λη τη διάρ­κεια της εξέ­τα­σης εί­ναι να κά­θε­ται άνε­τα σε μία κα­ρέ­κλα και να κρα­τά­ει 2 με­ταλ­λι­κές ρά­βδους.
Να ελέγ­ξει όλα τα όρ­γα­να και συ­στή­μα­τα του εξε­τα­ζό­με­νου. Εάν βρει ότι κά­ποιο όρ­γα­νο ή σύ­στη­μα εκ­πέ­μπει σε πα­θο­λο­γι­κή (αλ­λοιω­μέ­νη) συ­χνό­τη­τα προ­χω­ρά­ει σε εν­δε­λε­χή έλεγ­χο μέ­χρι να βρει βήμα – βήμα, την πρω­ταρ­χι­κή αι­τία της δια­τα­ρα­χής. (μι­κρό­βιο, πα­ρά­σι­το, ιός κ.α.)
Να βρει τις προ­δια­θέ­σεις του ορ­γα­νι­σμού του εξε­τα­ζό­με­νου. Ακόμη και ένα κύτ­τα­ρο να έχει ξε­κι­νή­σει να αλ­λοιώ­νε­ται στον ορ­γα­νι­σμό, μπο­ρεί να εντο­πι­στεί αυτή η δια­τα­ρα­χή και να προ­λη­φθεί η εξέ­λι­ξή μίας ασθέ­νειας η οποία θα εμ­φα­νι­ζό­ταν πολύ αρ­γό­τε­ρα.
Να ελέγ­ξει αν κά­ποια νό­σος η οποία έχει κα­τη­γο­ριο­ποι­η­θεί ως αυ­το­ά­νο­ση, εί­ναι όντως αυ­το­ά­νο­ση.
Να ελέγ­ξει καρ­κι­νι­κούς δεί­κτες από το πρώ­το κιό­λας κύτ­τα­ρο, απο­θέ­μα­τα ορ­γα­νι­σμού, το­ξι­κό επί­πε­δο ορ­γα­νι­σμού.
Να βρει ελ­λεί­ψεις βι­τα­μι­νών, με­τάλ­λων, ιχνο­στοι­χεί­ων κ.α.
Να βρει ποιές συ­γκε­κρι­μέ­νες τρο­φές πει­ρά­ζουν τον ορ­γα­νι­σμό του ασθε­νή και εί­ναι κα­λύ­τε­ρο να τις απο­φεύ­γει (Τεστ δυ­σα­νε­ξί­ας)
Να ελέγ­ξει ποιάς εται­ρί­ας φάρ­μα­κο εί­ναι συμ­βα­τό με τον ορ­γα­νι­σμό του ασθε­νή (Π.χ. ποιό T4 για τον θυ­ροει­δή, ποιό χάπι για την πί­ε­ση κ.α.)
Να δια­βά­σει την πλη­ρο­φο­ρία που πε­ριέ­χει ένα φάρ­μα­κο και να κα­τα­σκευά­σει ένα ενερ­γεια­κό αντί­στοι­χό του, και να το με­τα­φέ­ρει σε κά­ψου­λα, σε νερό ή σε κά­ποιο τρό­φι­μο και να το δώ­σει στον εξε­τα­ζό­με­νο
Να ελέγ­ξει ποιό εί­δος συ­μπλη­ρώ­μα­τος και ποιάς εται­ρί­ας συ­μπλή­ρω­μα, εί­ναι συμ­βα­τό με τον ορ­γα­νι­σμό του ασθε­νή (Π.χ. ποιό T4 για τον θυ­ροει­δή, ποιό χάπι για την πί­ε­ση κ.α.)
Να δια­βά­σει την πλη­ρο­φο­ρία που πε­ριέ­χει ένα συ­μπλή­ρω­μα και να κα­τα­σκευά­σει ένα ενερ­γεια­κό αντί­στοι­χό του, και να το με­τα­φέ­ρει σε κά­ψου­λα, σε νερό ή σε κά­ποιο τρό­φι­μο και να το δώ­σει στον ασθε­νή
Να ελέγ­ξει αν ο ασθε­νής εί­ναι επι­βα­ρυ­μέ­νος με βα­ρέα μέ­ταλ­λα, το­ξί­νες, γε­ω­πα­θη­τι­κή επι­βά­ρυν­ση, ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­κή επι­βά­ρυν­ση (από κι­νη­τά, υπο­λο­γι­στές, με­τρό), τα οποία πολ­λές φο­ρές εί­ναι η βα­σι­κή αι­τία δια­τα­ρα­χής της υγεί­ας ενός ασθε­νή.
Αν ασχο­λεί­ται με Ομοιο­πα­θη­τι­κή Ιατρι­κή μπο­ρεί να ελέγ­ξει με σι­γου­ριά ποιό ομοιο­πα­θη­τι­κό φάρ­μα­κο θα λει­τουρ­γή­σει στον εξε­τα­ζό­με­νο, χω­ρίς να χρεια­στεί να μα­ντέ­ψει.
Μπο­ρεί να κα­τα­σκευά­σει ομοιο­πα­θη­τι­κά φάρ­μα­κα. Η συ­σκευή έχει ήδη απο­θη­κευ­μέ­να χι­λιά­δες ομοιο­πα­θη­τι­κά φάρ­μα­κα και άλλα ενερ­γεια­κά φάρ­μα­κα όπως π.χ. αν­θοϊ­ά­μα­τα Bach, και δί­νει την δυ­να­τό­τη­τα στον ια­τρό να απο­θη­κεύ­σει χι­λιά­δες δι­κές του συ­χνό­τη­τες φαρ­μά­κων κ.α.
Να κά­νει έλεγ­χο σε έναν χώρο (σπί­τι, γρα­φείο) για το που βρί­σκο­νται τα ση­μεία στα οποία δια­σταυ­ρώ­νο­νται υπό­γεια ρεύ­μα­τα νε­ρού (γε­ω­πα­θη­τι­κή επι­βά­ρυν­ση), τα οποία εί­ναι άκρως επι­κίν­δυ­να για την υγεία.

error: Content is protected !!